اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي

اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي

… دانلود …

اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی به شیوه بدیعهپردازی در رشته گرافیک تزیینی محیطی بوده است. روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته گرافیک تزیینی محیطی در دانشگاه علمی کاربردی نوشهر واحد مارلیک در سال تحصیلی 2931 39 بوده است که از این میان، 12 دانشجو به شیوه نمونهگیری در دسترس در پژوهش مشارکت داشتهاند و به – صورت تصادفی در دو گروه 22 نفری )روش تدریس سنتی و بدیعهپردازی( قرار گرفتند. گروه آزمایش به روش بدیعه پردازی بر اساس الگوی مدیریت آموزش و گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی آنبا استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. یافتههای حاصل از بررسی فرضیهها از طریق آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش در یادگیری دانشجویان برای ترسیم و خلق نقش مایه گل شاه عباسی به روش تدریس بدیعهپردازی تأثیر مثبت داشته استp 0/05

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي و بررسی کامل هدایت میشوید

اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي

با سلام،محصول دانلودی اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي و بررسی کامل هدایت میشوید
اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي

اینک شما با جستجوی اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي وارد صفحه فروش فایل دانلودی اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

اجرايي کردن الگوي مديريت آموزش در ترسيم گل و نقش مايه شاه عباسي، به شيوه بديعهپردازي