مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

… دانلود …

مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1-1- بیان مساله
1-2- اهمیت تحقیق
1-3- فرضیات تحقیق
1-4- تعریف اصطلاحات
1-5- محدویتها
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1- سیر تحول مدلهای تقاضای انرژی
2-2- مروری بر ادبیات تقاضای انرژی
2-3- مرور کارهای انجام شده در ایران
2-4- ایرادات وارد بر الگوهای قبلی
فصل سوم : روش کار
3-1- سابقه تاریخی
3-2- رگرسیون های ساختگی در اقتصاد سنجی
3-3- پیشرفت هایی در بررسی متغیر های اقتصادی باروش همبستگی متقابل
3-4- سری های زمانی که همبستگی متقابل دارند
3-5- همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا
فصل چهارم : نتحلیل داده ها
4-1- آزمون برای مرتبه ایستایی متغیرها
4-2- آزمون برای همبستگی متقابل و تخمین کشش های بلند مدت
4-3- تخمین الگوی تصحیح خطا
4-4- پیش بینی تقاضای انرژی به روش ARIMA
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- قدرت ، ضعف و محدودیت های بررسی
5-3- پیشنهادات
ضمیمه
منابع وماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

1 Frank,  R .  H .  ( 1994).  “ Microeconomics   and   Behavior “ 2 nd Ed.,McGraw – Hill, PP.  336 –

2 Houthaker , H. S . and  Taylor  L . (1970). “Consumer Demand in the United  States”, 2 nd  Ed.,Harward   Univ. press

3. Lebel, G . P . (1982)  “Energy  Economics  and  Technology” Baltimore  and  London, Johns Hopkins Univ.Press, pp.  5 –

4 Pindyck,  R  .  S .  and  Rubinfeld  D. L. (1992),  “Microeconomics”, 2 nd Ed., Macmillan, chap

5. (1991).    “Econometric   Models   and   Economic  Forecasts”,   3 rd  Ed ., MacGraw – Hill, pp. 379 – 381

6 Pindyck,  R. J .  (1979).  “The  Structure  of  World  Energy  Demand” ,  MIT   Press

منابع فصل سوم

مطالب قسمت 1 – 3 –ازمنبع زیر تهیه شده است

((مدلهای انرژی و مطالعات طرح جامع انرژی )) کمیسیون انرژی – شورای پژوهشهای علمی کشور و دانشگاه صنعتی شریف، 1371 صفحات 40-

مطالب قسمت 2- 3-ازمنابع زیر تهیه شده است

2 Baxter, R . S . and  Ress,  R . (1963). “Analysis of industrial  Demand for  Electricity”, Econonic Journal, vol

3. Bohi,  D.  (1981)  “Analysing  Demand  Behavior:   A  Study  of  Energy  Elastieities”, Johns  Hopkins  Univ. Press

4. Bentzen, J . and  Engstad,  T ( Jan. 1993 )  “Short – and long – run  Elasticities in Energy  Demand,  A   cointegration   Approach”  Energy  Economics,  pp.   9 – 16

5 Brennand,  G. and  Walker,  I.  D. ( summer  1990 ). “Do  incom Elasticities  of   Energy   Demand   depend  on  the  level   of   conomic   Growth. A   Sensivity  Test  for  OECD   Countries”,  Opec   Review, pp. 133 –

6. Fisher,  F.M.  and  kaysen,  C.  (1962). “A   study  in  Ecometrics:  The  Demand  for   Electricity  in  the United States”,  North  Holland  publishing  Co

7. Houthaker,  H. S. (1951). “Some  Calculations  of  Electircity  Consumption  in  Great  Britain”, Journal  of  the  Royal  Statistical  Society, Vol

8. Houthaker, H.S.,  Verleger, P . K.  and  Sheehan,  D. P. (1973) “Dynamic  Demand  Analysis  for  Gasoline  and  Residential  Electircity”,  Data  Resources,  Inc

9. Kouris,  G. (July  1983). “Energy  Consumption  and  Economic  Activity  in  industrialized  Countries. A note”, Energy  Economics, pp. 207 – 212

10 Prosser,  R.  D. (Jan. 1985). “Demand  Elastieities  in  OECD”, Energy  Economics, pp.  9 –

11 فخرایی،سیدحمید(آبان1370)((مرور ادبیات تقاضای انرژی)) مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

مطالب قسمت 3- 3 – ازمنابع زیر تهیه شده است

12 Helm  D.,  Kay, J.  and  Thompson,  D. (1989). “The  Market  for  Energy”,  Oxford,  Clarendson  press; pp.  77 – 91

13 Stanford  Research  Institute ( 1970 – 71 ), “The  long  Range  Energy  Study  for  Iran”  California, in 5 vol

14. افتخاری،حمید ( 1362 ).(( روش کاربردی پیش بینی وبرآورد مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور در برنامه های میان مدت )) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حقوق دانشگاه شهید بهشتی

15 عرب مازیار یزدی، علی ( 1371 ). ((تخمین توابع تقاضا برای فرآورده های اصلی نفتی در ایران)) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

16 فخرایی، سید حمید ( دی ماه 1370 )، (( برآورد تقاضای فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور ))، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

17 طبیبیان، محمد; رشیدی نژاد، مسعود، وانجم شعاع، مسعود( 1367 ) (( پروژه تدوین مدل اقتصاد سنجی پیش بینی عرضه و تقاضای انرژی کشور- گزارشات مراحل اول و دوم )) وزارت برنامه وبودجه

18 مدیریت انرژی، سازمان برنامه و بودجه ( 1371 )، (( برآورد تابع تقاضای انرژی در ایران ))

منابع فصل پنجم

منابع مربوط به قسمت 5 –

Hooker,  R.  H.  (1901 ).  “Correlation  of  the  Marriage – Rate  with  Trade”, Journal  of  the  RoyalStatistical  Society, Vol. 64, pp. 485 –92

Jevons,  William  Stanley ( 1884 ).  “Investigations  in  Currency  and  Finance”, London,Macmillan  p.  3

Morgan,  S.  Mary  ( 1990 ).   “The  History  of  Econometric  Ideas”,  Cambridge  University  press,First  ed. pp.  73 – 82

4  Working  H.  ( 1926 ).   “A  Random   difference  Series  for  Use  in  the  Analysis  of  Time  Series”, Journal  of  American  Statistical  Association, pp.  11 – 24

5  Yule  G.  U. ( 1926 ).   “Why  do  We  Sometimes  get  Nonsense – Correlation  Between Time – Series  A   Study  in   Sampling  and  the  Nature  of  Time – Series”, Journal  of  the  RoyalStatistical  Society,  Vol. 89, pp. 1 – 64

منابع مربوط به قسمت 5 – 2

6  Engle   R.  E.  and   Granger  C.  W.  J.  ( 1987 ).   “Cointegration                  and   Error – Correction”. Econometrica,Vol. 57, pp. 251 – 76

7  Granger  C.   W.  J.   and  Newbold   P.  ( 1974 )  SpuriusRegression   in   Econometrics”,Journal  of   Econometrics,  Vol. 2, pp. 111 – 20

8   Granger  C.   W.  J.  ( 1980 )   “Spurius   Regression”,  Palgrave   Dictionary  of   Economics,Vol. 4, pp. 444 – 5

9    Phillips  P.  C.  B.  ( 1987 ).    “Time  Series   Regression  with  Unit   Roots”,  Econometrica,Vol. 55, pp. 277 – 302

 منابع مربوط به قسمت های 5– 3 تا 5 – 5

10   Greene   W.  ( 1993 ).   “Econometric   Analysis”,  2 nd  Ed.  Macmillan,  New York,  Chap.  19

11   Davidson  J.,   Hendry  D.  F.,   Srba   F.  and   yoo   S.  ( 1978 ).   “Econometric   Modelling   of  theAggregate   Time – Series Relationship   Between   Corsumer`s  Experditure  and  Income  in  the  U. K.”,Economic  Journal,  Vol. 88, pp. 661 – 92

12   Gujarati  D.  N.  ( 1988 )   “Basic   Econometrics”,  2 nd  Ed.  Mc Graw – Hill,  Chap.  16

13 Maddalla   G. S.   ( 1993 )   “ Introduction   to   Econometrics”,  2nd   Ed.,  Macmillan,  New York.  Chapters  10  and  14

چکیده

این بررسی به پنج فصل تقسیم شده است که فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل میدهند. فصل دوم با اهمیت موضوع شروع میشود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده‌ایم در بخش چهارچوب نظری بررسی مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم در پی آن فرضیات اصلی تحقیق و همچنین محدودیت‌های بررسی را آورده‌ایم تعریف مختصری از اصطلاحات مهم بکار رفته در بررسی نیز شده است . در فصل سوم از روش دو مرحله‌ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. درابتدا بحث میشود که چون مصرف انرژی قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده‌اند پس الگوی اقتصاد سنجی تقاضای انرژی باید بر اساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده‌ها را صریحا به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیحی خطا ECM مزیت اصلی یک ECM این است که اولا چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو میشوند امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها وجود دارد. دوما سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را میتوان مستقیما تخمین زد.  کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 72 و 93 درصد هستند و کشش های قیمتی مربوطه نیز 19 – و 76 – درصد هستند علاوه بر این متوجه میشویم که این تخمین‌ها ثابت نیستند به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم میخورد با استفاده از این تخمین‌ها مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت‌های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم. علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه دوم پیش بینی گردید. و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده‌ایم

مقدمه 

تقاضابرای انرژی نقش مهمی را هم بعنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی و نیز مباحث مربوط به ملاحظات محیط زیستی ایفا می کند هم چنین نگرانی نسبت به پایان پذیری برخی از انواع آن، مدیریت صحیح در نحوه استفاده بهینه ازانرژی را شدیداً طلب می نماید. به دلایل فوق آگاهی داشتن از متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف انرژی و میزان تأثیر هر کدام از این متغیرها (به بیان دقیق تر، کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت)، به سیاستگذاران اقتصادی این امکان را می دهد تا برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق تری را در زمینه میزان مصرف انرژی طی سالهای آتی بعمل آورند

این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق اثرات این دو عامل بر مصرف انرژی و پیش بینی مصرف برای سالهای آتی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد

این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل می دهند

فصل دوم با اهمیت موضوع شروع می شود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده ایم. در بخش چهارچوب نظری بررسی، مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم. در پی آن فرضیات اصلی تحقیق، و همچنین محدودیت های بررسی را آورده ایم. تعریف  مختصری از موضوع در سایر کشورها و ایران می پردازد

ابتدا اشاره ای مختصر به ماهیت سریهای زمانی تصادفی می کنیم، یعنی اینکه چگونه فرایندهای تصادفی ایجاد می شوند، چه شکلی دارند و مهمتر از همه چگونه آنها را توصیف می کنیم. مفهوم ایستایی ارتباط نزدیکی با این مسایل دارد. سپس تابع خودهمبستگی تشریح می شود اینکه چگونه می توان از آن برای توصیف سری های زمانی و آزمون خصوصیاتشان استفاده کرد. مفاهیم و ابزار این قسمت برای درک مطالب دو فصل بعد ضروری هستند. الگوهای خطی برای سری های زمانی را در بخش بعدی بسط می دهیم که شامل الگوهای میانگین متحرک، اتورگرسیو و ترکیب میانگین متحرک و اتورگرسیو برای سری های ایستا هستند، و این که چگونه می توان با تفاضیل گیری سری های ناایستا، سری ایستا تولید کرد و الگوی عمومی ARIMA را بسط داده و روش باکس- جنکینز را بکار برد

تا چند سال گذشته، حجم زیادی از نظریات اقتصادی با این فرض شکل می گرفت که داده های مورد استفاده ایستا هستند. در طی دهه های گذشته اکثر متغیرهای اقتصادی میانگین و حتی واریانسشان تغیر کرده است، بطوری که این دو گشتاور را دیگر نمی توان ثابت در نظر گرفت که در نتیجه فرض ایستایی متغیرها رد می شود. پیامدهای مربوط به خصوصیات آماری تخمین زننده ها و آزمون ها در چنین حالتی بسیار جدی هستند که ادبیات مربوط به رگرسیون های ساختگی شاهدی بر این مدعا است. در فصل پنجم این مسایل را مورد بحث قرار می دهیم . برای غلبه بر چنین مشکلاتی برخی از محققین تفاضل گیری داده ها را پیشنهاد کردند تا اجزای قدم زدن تصادفی و روند مانند داده ها حذف گردد، هرچند که دیگران گفته اند چنین کاری منجر به از دست دادن اطلاعات بلندمدت داده ها می شود. مفهوم متغیرهای متقابلاً همبسته را بعنوان راه حلی برای چنین منازعه ای مورد ارزیابی قرار می دهیم و به دنبال آن الگوهای تصحیح خطا معرفی می شود

در فصل سوم از روش دومرحله ای انگل و گرنجر برای تخمین تابع تقاضای انرژی در ایران استفاده میشود. در ابتدا بحث می شود که چون مصرف انرژی، قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی متغیرهایی ناایستا دارای ریشه واحد تشخیص داده شده اند، پس الگوی اقتصادسنجی تقاضای انرژی باید براساس روشهایی استوار باشد که این خصوصیت داده ها را صریحاً به حساب آورد یعنی روش همبستگی متقابل و الگوهای تصحیح خطا ECM، مزیت اصل یک ECM، این است که اولاً چون هم تفاضل اولیه و هم سطح متغیرها وارد الگو می شوند، امکان تمایز بین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها وجود دارد. دوماً سرعت تعدیل به سمت رابطه بلند مدت را می توان مستقیماً تخمین زد. بالاخره ECM یک زیربنای محکم آماری در نظریه همبستگی متقابل دارد که انگل وگرنجر آن را بسط داده اند

به این ترتیب ما کشش های بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای انرژی را برای داده های ایران طی سالهای81-1346 تخمین می زنیم. کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 72/0 و 93/0 هستند و کشش های قیمتی مربوط نیز 19/0- و 76/0- هستند. علاوه بر این متوجه می شویم که این تخمین ها ثابت نیستند، به این معنی که پس از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی علایمی از وقوع یک تغییر ساختاری در تقاضای انرژی به چشم می خورد. با استفاده از این تخمین ها، مصرف آینده انرژی برای ایران را بر مبنای فروضی در ارتباط با رشد واقعی درآمد و قیمت های انرژی که در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ارزیابی کردیم

علاوه بر این با استفاده از یک الگوی ARIMA پیشنهادی نیز مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم پیش بینی گردید و آخرین فصل را به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده ایم

1-1- بیان مساله

در این بررسی میزان حساسیت تقاضای انرژی به عوامل اقتصادی ( قیمت ودرآمد ) تخمین زده می شود. داده های مورد استفاده مصرف نهایی انرژی ( معادل میلیون بشکه نفت )، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1369 و قیمت واقعی انرژی ( که یک میانگین وزنی از قیمت انواع مختلف انرژی می باشد) است

آمار مورد استفاده سری های زمانی 1346 تا 1381 را شامل می شود. با استفاده از روش همبستگی متقابل و الگوی تصحیح خطا، امکان تخمین کشش های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ضریب تعدیل فراهم میشود. ( ضریب تعدیل میزان سرعتی است که مصرف انرژی خود را با توجه به تغییرات قیمت و درآمد تطبیق میدهد.) همچنین میزان انرژی بری در اقتصاد ایران طی دوره 81-1346محاسبه میشود

در انتها مصرف انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از الگوی پیشنهادی و سناریوی در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی و قیمت واقعی انرژی پیش بینی می کنیم. به روش سری زمانی ( باکس-جنکینز ) با فرض عدم وقوع تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، یک الگوی مناسب برای مصرف انرژی ارائه می گردد و سپس بر اساس این الگو مصرف انرژی را مجدداً برای 5 سال آیند ه پیش بینی خواهیم کرد.

 

 

1-2- اهمیت تحقیق

توانایی هرجامعه برای بقاءوادامه حیات به امکان دسترسی آن جامعه به انرژی بستگی دارد به گونه ای که انرژی به مقدار مناسب و هزینه های معقول قابل عرضه می باشد. به دلیل ویژگی پایان پذیری برخی از انواع انرژی، قیمت گذاری مناسب و صرفه جویی در مصرف آن از مهمترین اقداماتی است که باید در چارچوب سیاستها و خط مشی های آتی بخش انرژی کشور مورد تأکید قرار گیرد. با وقوع شوک های اول و دوم نفتی در کشورهای صنعتی، سیاستهای صرفه جویی و مالیاتی بیشترین اثر را بر الگوی مصرف انرژی آن کشورها داشته است. بطوری که طی سالهای 90-1970 شاخص انرژی بری یا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکای شمالی 62 درصد و اروپای غربی 54 درصد کاهش یافته است. متأسفانه در کشور ما شاخص انرژی بری طی سالهای 81-1346 افزایش یافته و از 13 به 39 بشکه معادل نفت خام برای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص ( به قیمت های ثابت سال 1369 ) رسیده است. ارقام فوق مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری سیاستهای مناسب در زمینه صرفه جویی انرژی، افزایش بازدهی و بهینه سازی در تولید و مصرف انرژی، در آینده ای نه چندان دور، کشور با بحران انرژی مواجه گشته و برای تأمین نیازهای داخلی انرژی از یک کشور صادر کننده نفت به کشوری وارد کننده تبدیل خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، درآمد ارزی و درآمد دولت شدت این بحران مشخص تر می گردد. در طی سالهای آینده بایستی پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی، تکنولوژیکی و اجتماعی ناشی از مصرف انواع مختلف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیماتی برای تعیین خط مشی های لازم اتخاذ گردد. برخی انتخابها به طور بالقوه در بلند مدت مناسب خواهند بود اما هیچکدام نمی تواند یک عامل مهم در فروکش کردن بحران طی ده سال آینده باشد. اقدامات صرفه جویی[1] اگر به سرعت انجام گیرد تا حد زیادی موقعیت را بهبود می بخشد اما مشکل انرژی را کاملاً حل نخواهد کرد

یک روش ساده و مفید برای درک حقایق مربوط به انرژی، بررسی تابع تقاضای انرژی می باشد. به این ترتیب مطالعه اثر قیمت انرژی بر میزان مصرف انرژی و نیز فهم عمیق تر ارتباط میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی از موضوعاتی هستند که در چارچوب روش فوق قابل طرح است. این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق این دو عامل بر مصرف انرژی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد

– وضعیت مصرف انرژی دراقتصادایران

یکی از متداولترین شاخصهای انرژی که مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص انرژی بری یا Intensity Energy می باشد. انرژی بری را مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد محصول ناخالص داخلی تعریف می کنند. یا بطور دقیق تر، برای تولید 1000 دلار محصول، چند بشکه نفت مصرف می گردد

E

=

مصرف انرژی

= انرژی بری

GDP

تولید ناخالص داخلی

   در ارزیابی کلی از اثرات بحرانهای اقتصادی، انرژی بری در حقیقت وابستگی ما را به انرژی نشان می دهد. در هر اقتصادی، همراه با رشد اقتصادی، در الگوهای مصرف و همچنین در شیوه هایی که کالاها و خدمات تولید می شوند تغییرات ساختاری بوجود می آید. با فرض درجه معینی از تغییرات فنی و نقش قیمتهای نسبی در این فرآیند، یک چیز واضح است، افزایش تولید متناظر با استفاده بیشتر از انرژی می باشد. به این ترتیب از شاخص انرژی بری عمدتاًٌ برای ارزیابی سطح و چگونگی مصرف انرژی و کارآیی آن استفاده می گردد. شواهد تجربی نشان می دهند که منحنی انرژی بری برای یک کشور ابتدا شروع به افزایش کرده و بعد از رسیدن به یک سطح معینی از صنعتی شدن و شهرنشینی رو به کاهش می گذارد

(شکل 1-1 ) شاخص انرژی بری در مراحل مختلف رشد اقتصادی

با بررسی همزمان مقادیر مصرف انرژی و GDP برای سالهای مختلف می توان به تفسیر تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران پرداخت. بطوری که از سال 81-1346 به بعد GDP بطور متوسط هیچگونه رشدی نداشته است. اما مصرف انرژی روند افزایشی خود را دائماً حفظ کرده است و هیچ گونه تبعیتی از نوسانات GDP نمی کند. بطوری که هیچ گونه همبستگی مثبتی بین مصرف انرژی و GDP به چشم نمی خورد. علت وقوع چنین پدیده ای را باید در جای دیگر جستجوکرد و آن هم ارزانی نسبی انرژی در ایران می باشد

یکی از واضح ترین علائم افزایش بلندمدت، کاهش کارآیی در مصرف سوخت اتومبیل و وسایل گرمایی در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی هم سطح ایران است

نسبت انرژی بری ایران در میان کشورهای جهان بی سابقه است و زنگ خطری برای برنامه ریزان و مسئولین انرژی کشور بحساب می آید. بدین ترتیب در سیاستهای سالهای آتی مسئله صرفه جویی انرژی، افزایش بازده، بهینه سازی و تولید و مصرف انرژی در کشور باید مورد بیشترین تأکید قرار گیرد

1-2- چارچوب نظری مطالعه

    – کشش های تقاضا

می دانیم که تقاضا برای یک کالا به قیمت آن کالا، همچنین درآمد مصرف کننده و قیمت دیگر کالاها بستگی دارد. در اغلب اوقات حساسیت تقاضای یک کالا نسبت به قیمتش را کشش قیمتی معین می کند

کشش محاسبه حساسیت یک متغیر نسبت به تغیرات متغیر دیگر است. بطور مشخص تر آن عددی است که درصد تغییر در یک متغییر را در واکنش به یک درصد تغییر در متغیر دیگر به ما می دهد. یکی از کشش های مهم، کشش قیمتی تقاضا است که حساسیت مقدار تقاضا شده را به تغییرات قیمت اندازه گیری می کند

اگر مقدار و قیمت را با P   و Q نشان دهیم، کشش قیمتی تقاضا برابر است با


1-  از قبیل کاهش مصرف، ذخیره و بازیافت انرژی، بهبود کارآیی سیستم های موجود

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

اینک شما با جستجوی مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران

عنوان محصول دانلودی:مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسي تابع تقاضاي انرژي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران